Przełącznik Nav

Regulamin sklepu internetowego MISBHV

Regulamin obowiązujący przed 1 stycznia 2023 r.


Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.:

Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania sklepu internetowego pod nazwą MISBHV dostępnego pod adresem misbhv.com oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych klientów sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Właścicielem sklepu internetowego MISBHV jest MISBHV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Gromadzkiej 46 30-719, NIP: 6762541281, REGON 36895849, tel: +48 733505021 (zwanej dalej: „MISBHV”).

Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy poprzez pocztę elektroniczną na adres [email protected].

I. Postanowienia Ogólne
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) dotyczą wszystkich zawieranych z MISBHV umów sprzedaży i dostawy towaru poprzez sklep internetowy www.misbhv.com (zwany dalej „Sklepem”), niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorstwem bez fizycznej obecności stron umowy.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników Sklepu (zwanych dalej: „Klientami”) oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu pod warunkiem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 6. Klienci rejestrujący się w Sklepie oraz dokonujący tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez MISBHV sp. z o.o. na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 7. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób prywatne konto (zwane dalej: „Konto Klienta”), w którym gromadzone są wskazane w formularzu rejestracji dane osobowe oraz informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień składanych w Sklepie. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze MISBHV dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą lub skorzystać z funkcji udostępnionych w Koncie Klienta.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. MISBHV zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia MISBHV co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sklepowi na podjęcie kontaktu z Klientem, Sklep udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sklep zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła do Konta Klienta osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sklep.
 11. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są prawdziwe, natomiast Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
II. Składanie zamówienia
 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia są przyjmowane na stronie http://www.misbhv.com.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, rozmiarów oraz ilości podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia i potwierdzenia jego realizacji, i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów w Sklepie.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
 6. Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), wyboru metody dostawy oraz sposobu płatności.
 7. W czasie wyboru metody dostawy Klient zostanie poinformowany o kosztach przesyłki lub, że zamówienie zostało objęte darmową dostawą.
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „KUP”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Zasad i Warunków korzystania ze Sklepu oraz ich akceptacja. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem systemów płatności GPay, Blik, Płatności kartą, PayU, Apple Pay oraz PayPal. Dopuszczalne metody płatności mogą ulegać zmianie i będą każdorazowo wyświetlane Klientowi na ścieżce zakupu.
 10. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zamówienia. Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zrealizowania zamówienia, co uważa się za moment zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, które będą zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
  1. a) podania przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych uniemożliwiających realizację zamówienia;
  2. b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;
  3. c) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sklep, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę, a także intencjonalne wprowadzanie Sklepu w błąd.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z paragrafem II ust. 12 Regulaminu.
 14. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 15. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur oraz faktur korygujących przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022.931 tj. ze zm.). Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura zostanie dołączona do przesyłki zawierającej produkty lub w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz faktur korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną przez kontakt z Obsługą Klienta.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość przez Klienta będącego zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (zwany dalej: „kodeks cywilny” konsumentem (zwanym dalej: „Konsumentem”) i otrzymania zwróconego towaru przez Sklep oraz w przypadku uznania reklamacji, Sklep wyślę do Klienta na adres mailowy fakturę korygującą.
 17. Sklep może umożliwiać Klientom korzystanie z kodów rabatowych. Kody rabatowe mogą mieć ograniczenia czasowe oraz ilościowe, mogą być adresowane indywidualnie lub do ogółu Klientów, jak również mogą obejmować jedynie poszczególne produkty dostępne w Sklepie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z kodów określają regulaminy lub stosowne instrukcje dostarczone Klientowi wraz z kodem promocyjnym.
III. Realizacja zamówienia
 1. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczenia przesyłki do kupującego maksymalnie do 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli w tym terminie Sklep nie dostarczy Klientowi zamówienia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W chwili otrzymania od Klienta informacji o odstąpieniu od umowy, Sklep ma 14 dni na zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta (włącznie z kwotą za dostawę).
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 5. Jeżeli Klient zdecyduje o anulowaniu zamówienia, a dokonał uprzednio zapłaty, to automatyczny zwrot tej kwoty wraz z kosztami przesyłki nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o anulowaniu przez Klienta złożonego zamówienia. Natomiast w przypadku decyzji Klienta odnośnie częściowej realizacji zamówienia, wpłacona uprzednio kwota zostaje zaliczona na poczet zapłaty za zrealizowane w części zamówienie, a pozostała nadwyżka zostanie automatycznie zwrócona w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez Sklep wiadomości mailowej, informującej o częściowej realizacji zamówienia.
 6. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sklep zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sklep.
IV. Przedsprzedaż
 1. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania specjalnych ofert typu „przedsprzedaż”/ „pre-order”, w ramach których Klient będzie miał możliwość dokonania zakupu towarów z nowej kolekcji, jeszcze przed terminem wprowadzenia jej do regularnej sprzedaży.
 2. Regulamin Sklepu w zakresie sprzedaży stosuje się również do przedsprzedaży, z uwzględnieniem różnic wskazanych w niniejszym paragrafie IV.
 3. Dane kontaktowe podane przy składaniu zamówienia muszą być dokładne i aktualne, aby umożliwić Sklepowi informowanie o statusie zamówienia.
 4. Zapłata za towar następuje w momencie złożenia zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo wskazywany przez Sklep na stronie internetowej przy towarach objętych „przedsprzedażą”, jak również komunikowany Klientom w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, jednak nie będzie dłuższy niż 30 dni.
V. Odstąpienie od umowy
 1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 ze zm.) (zwaną dalej: „ustawa konsumencka”), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 30 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie produktów.
 2. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej przesłanej na adres: MISBHV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gromadzka 46 30-719 Kraków, bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres [email protected]. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe, złożenie oświadczenia możliwe jest również poprzez skorzystanie z opcji dokonania zwrotu dostępnej na Koncie Klienta.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy wysłać oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży. We wskazanym powyżej przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres: MISBHV ul. Gromadzka 46 budynek A 2 piętro 30-719 Kraków. Sklep zwraca dokonane przez Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych na koszt odbiorcy.
 7. Zwracane produkty powinny być kompletne, pozbawione śladów używania i uszkodzeń, a ponadto w miarę możliwości należy do nich dołączyć otrzymane opakowanie oraz fakturę.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
VI. Reklamacje
 1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem (i przedsiębiorcy na prawach konsumenta) za zgodność towaru z umową na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient będący konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową; brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; lub brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z wymiany lub naprawy.
 5. Powyższe uprawnienia odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu. Przy składaniu reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu.
 6. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową.
 7. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej, wybranej przez Klienta formie, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia oraz reklamowanego produktu do Sklepu na adres: MISBHV ul. Gromadzka 46 budynek A 2 piętro 30-719 Kraków lub przesłanie oświadczenia elektronicznie na adres mailowy: [email protected]. Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć w miarę możliwości dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi.
 8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji uiszczona przez Klienta kwota zostanie zwrócona w całości wraz z kosztami dostawy produktu do Klienta oraz zwrotnego dostarczenia wadliwego produktu do Sklepu, które poniósł Klient. Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni przy użyciu tego samego sposobu płatności, który Klient wybrał przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu środków i o ile jest to możliwe technicznie po stronie Sklepu.
 10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji z tytułu rękojmi, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi.
VII. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.
VIII. Postanowienia szczególne dotyczące umów zawieranych z podmiotami nie będącymi konsumentami
 1. Niniejszy paragraf Regulaminu zawiera postanowienia szczególne mające zastosowanie wyłącznie do umowy sprzedaży, której stroną jest Klient niebędący Konsumentem.
 2. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, Sklepowi jako sprzedawcy przysługuje jednostronne prawo do odstąpienia od tej umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dozwolonym prawem, wyłączone zostają wszelkie roszczenia Klienta nie będącego Konsumentem w stosunku do Sprzedawcy z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży.
 3. Do umów sprzedaży wskazanych w ust. 1 powyżej nie ma zastosowania ustawa konsumencka. Ponadto, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, wobec Klienta nie będącego Konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sklepu za produkt z tytułu rękojmi.
 4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów nie będących Konsumentami mogą zostać zmienione w każdym czasie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Ewentualne spory związane z umową sprzedaży oraz wynikającymi z niej stosunkami prawnymi pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym Konsumentem zostaną poddane rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby MISBHV.
IX. Postanowienia końcowe
 1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy konsumenckiej oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom szersze uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. MISBHV zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  • a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
  • c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez Sklep usług i towarów,
  • d) w związku ze zmianą, ograniczeniem lub rozszerzeniem profilu działalności gospodarczej MISBHV,
  • e) w związku ze zmianami organizacyjnymi po stronie MISBHV.
 6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu zamówień adresy poczty elektronicznej) oraz poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie Sklepu, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą z MISBHV dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta.
 8. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 9. Informujemy, że wszelkie uwagi i sugestie Klientów są zawsze mile widziane i pożądane z punktu widzenia polityki MISBHV, której głównym założeniem jest działanie w interesie Klientów Sklepu. W celu przesłania uwag i sugestii lub gdy Klient uważa, że jego prawa zostały naruszone prosimy o korzystania z formularza kontaktowego lub wysyłania informacji na adres mailowy: [email protected].