Toggle Nav

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

DECLARATION OF CONFORMITY EU

PRODUCENT:

MISBHV sp. z o. o.

ul. Gromadzka 46

30-719 Kraków


oświadcza, że wyroby: / declare that products:

1988 Sunglasses Double Black 3121A900
1988 Sunglasses Nude 3121A901
1988 Sunglasses Bone 3131A902
1994 Sunglasses Double Black 3121A904
1994 Sunglasses Nude 3121A905
1994 Sunglasses Bone 3121A906
2024 Sunglasses Black 231A910 
2024 Sunglasses Silver 231A911 
2024 Sunglasses Nude 231A912

Spełniają wymogi zasadnicze następującego Rozporządzenia / Comply with European Regulation:

2016/425/UE      ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG


oraz spełniają wymogi następującej normy: / and comply with harmonized standard:

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych.


Niniejsza deklaracja jest sporządzona w oparciu o pozytywne wyniki badań i wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.


MISBHV sp .z o. o.


Kraków, 01.04.2023